Obra de construcció d’una instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 30 kWn sobre la coberta del Convent de Sant Agustí a la ciutat de Barcelona.

You are here: